برچسب: کتاب مدل های آب و هوایی

مدل های آب و هواشناسی | سنگ کره

سنگ کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی سنگ کره خشکی ها حدود 30 درصد از سطح کره زمین را در بر می گیرند. حدود یک چهارم از خشکی ها هیچ گونه پوشش گیاهی ندارند. لایه خاک، به سبب خواص گرمایی و محتوای رطوبتی خود، سپیدایی متفاوتی دارد و از این رو نقش مهمی را توازن انرژی سطحی ایفا می کند. به جز موارد خاص (ورود غبار، ذرات آتش فشانی و گازهایی که در جو وارد می شوندو تغییراتی را در سطح زمین ایجاد می کنند) موقعیت و ارتفاع خشکی ها تغییرات بسیار کندی دارد. می توان گفت: سنگ سپهر...

ادامه خواندن ←