مدل های آب و هواشناسی

مدل های آب و هواشناسی | سنگ کره

سنگ کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی سنگ کره خشکی ها حدود 30 درصد از سطح کره زمین را در بر می گیرند. حدود یک چهارم از خشکی ها هیچ گونه پوشش گیاهی ندارند. لایه خاک، به سبب خواص گرمایی و محتوای رطوبتی خود، سپیدایی متفاوتی دارد و از این رو نقش مهمی را توازن انرژی سطحی ایفا می کند. به جز موارد خاص (ورود غبار، ذرات آتش فشانی و گازهایی که در جو وارد می شوندو تغییراتی را در سطح زمین ایجاد می کنند) موقعیت و ارتفاع خشکی ها تغییرات بسیار کندی دارد. می توان گفت: سنگ سپهر...

ادامه خواندن ←

مدل های آب و هواشناسی| اثر گلخانه ایی و گاز های گلخانه ایی

گاز های گلخانه ایی

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. اثر گلخانه ایی و گازهای گلخانه ایی افزایش غلظت برخی از گاز های گلخانه ایی در جو زمین به اثبات رسیده است و در متون مدل سازی اقلیمی اثرات بالقوه این افزایش ها به فراوانی همانندسازی شده است. گذشته ای بخار آب که در اختیار انسان نیست باید از دی اکسید کربن نام برد که عضو اصلی گازهای گلخانه ایی طبیعی و مصنوعی است و با ادامه سوزاندن سوخت های فسیلی در جو آزاد می شود. شدت گرمایش و اثرات نسبی آن در مناطق مختلف جهان تابعی از ماهیت پس...

ادامه خواندن ←

مدل های آب و هواشناسی| یخ کره

یخ کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. یخ کره به مجموعه شکل های مختلف برف و یخ بر روی سطح زمین یخ کره می گویند و شامل ورقه های یخی قاره ها، یخچال های کوهستانی، یخ های دریایی و پوشش برفی زمین است. تغییرات پوشش برفی سطح زمین و گسترش یخ های دریایی نوسان های فصلی زیادی را نشان می دهد، در حالی که یخچال ها و ورقه های یخی قطبی در زمان طولانی تر به تغییرات پاسخ می دهند. ورقه های یخ در فاصله زمانی بیش از 104 تا 105 سال گسترش می یابند. و از بین می روند...

ادامه خواندن ←

مدل های آب و هواشناسی| آب کره

آب کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. آب کره اقیانوس ها قسمت وسیعی از آب کره را تشکیل می دهند. هر چند در آب کره، بخش کوچکی بی شمار بخار، قطرات آب مایع و بلورهای یخ به عنوان عامل تعیین کننده فرآیند جوی از طریق ابرها و بارش وجود دارد اما تغییرات فاز تبخیر (میعان) در جو تاثیر می گذارد و نقش مهمی در انتقال انرژی دارد. همچنین، باید یاد آور شد که دمای کره زمین عموما به نقطه سه گانه آب (نقطه ای که سه فاز بخار، مایع و جامد در ترازمندی با یکدیگر هستند) نزدیک...

ادامه خواندن ←

مدل های آب و هواشناسی| هوا کره

هوا کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. هوا کره هوا کره یا هوا سپهر لایه نازکی از ترکیب گاز هاست که تقریبا به طور یکنواخت در تمام سطح زمین توزیع شده و ناپایدارترین و اساسی ترین بخش سامانه اقلیم به شمار می آید. بیشترین حجم جو زمین از دو گاز نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است؛ که به ترتیب78/1 درصد و 20/9 درصد از جم گاز های جو را تشکیل می دهد. سپس، آرگون با 93 درصد بیشترین حجم را دارد. این گازها فقط در کنش با تابش خورشید ورودی هستند و با تابش فروسرخ زمینی ارتباط...

ادامه خواندن ←

مدل های آب و هواشناسی| هواشناسی و اقلیم شناسی

هواشناسی و اقلیم شناسی

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی هواشناسی و اقلیم شناسی به مجموعه پدیده های اتمسفری نظیر ابر، مه، باران، باد و توفان، رعدوبرق، نورقطبی و غیره متئورا گفته می شود (این کلمه در یونان باستان به آسمان اطلاق می شده است). بررسی خصوصیات فیزیکی و فرآیندهای تشکیل این پدیده ها اساس علم هواشناسی است. به عبارت دیگر، هواشناسی در مقیاس جهانی، ترکیبی از مطالعات فیزیکی اتمسفر و پدیده های آنهاست و خود به دو بخش اصلی تقسیم می شود. در هواشناسی داینامیک به وسیله قوانین مکانیک و ترمودینامیک حالات اتمسفری مطالعه می شود و در هواشناسی سینوپتیک از طریق...

ادامه خواندن ←