برچسب: GIS

کاربرد GIS در کشاورزی

کاربرد GIS در کشاورزی

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 کاربرد GIS در کشاورزی یکی از کاربرد های GIS  در کشاورزی، استفاده از این سیستم در سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد فائو است. در این راستا در فاصله سال های 1984-1982 فائو و برنامه محیط زیست سازمان ملل، یک طرح مشترک کویرزدایی را در سطح کشور های در حال توسعه هدایت کردند. در طول اجرای این طرح یک بانک اطلاعاتی با لایه های متعدد جغرافیایی که نشان دهنده ی عوامل زیست محیطی و آب و هوایی آفریقا بود، ایجاد شد، این بانک بر روی رایانه های بخش...

ادامه خواندن ←

کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 امروزه GIS کاربردی ترین دانش ها به کار می رود. از کاربرد گوناگون آن مدیریت منابع علمی، برنامه ریزی های توسعه شهری و روستایی، طرح ریزی های منطقه ایی و آمایش سرزمین قابل ذکر است. به طور کلی طیف کاربران و علوم وابسته به GIS در  موارد زیر قابل دسته بندی است: ◊ شهر داری و امور برنامه ریزی شهری: بررسی توزیع و پراکنش فضاهای سبز به منظور احداث فضاهای جدید و جبران کمبود های موجود؛ ◊ امور کشاورزی و برنامه ریزی کاربری اراضی، هواشناسی حاصل از ماهواره ها،...

ادامه خواندن ←