برچسب: کاربرد GIS

کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 امروزه GIS کاربردی ترین دانش ها به کار می رود. از کاربرد گوناگون آن مدیریت منابع علمی، برنامه ریزی های توسعه شهری و روستایی، طرح ریزی های منطقه ایی و آمایش سرزمین قابل ذکر است. به طور کلی طیف کاربران و علوم وابسته به GIS در  موارد زیر قابل دسته بندی است: ◊ شهر داری و امور برنامه ریزی شهری: بررسی توزیع و پراکنش فضاهای سبز به منظور احداث فضاهای جدید و جبران کمبود های موجود؛ ◊ امور کشاورزی و برنامه ریزی کاربری اراضی، هواشناسی حاصل از ماهواره ها،...

ادامه خواندن ←