برچسب: اقلیم شناسی

مدل های آب و هواشناسی | سنگ کره

سنگ کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی سنگ کره خشکی ها حدود 30 درصد از سطح کره زمین را در بر می گیرند. حدود یک چهارم از خشکی ها هیچ گونه پوشش گیاهی ندارند. لایه خاک، به سبب خواص گرمایی و محتوای رطوبتی خود، سپیدایی متفاوتی دارد و از این رو نقش مهمی را توازن انرژی سطحی ایفا می کند. به جز موارد خاص (ورود غبار، ذرات آتش فشانی و گازهایی که در جو وارد می شوندو تغییراتی را در سطح زمین ایجاد می کنند) موقعیت و ارتفاع خشکی ها تغییرات بسیار کندی دارد. می توان گفت: سنگ سپهر...

ادامه خواندن ←

مدل های آب و هواشناسی| هواشناسی و اقلیم شناسی

هواشناسی و اقلیم شناسی

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی هواشناسی و اقلیم شناسی به مجموعه پدیده های اتمسفری نظیر ابر، مه، باران، باد و توفان، رعدوبرق، نورقطبی و غیره متئورا گفته می شود (این کلمه در یونان باستان به آسمان اطلاق می شده است). بررسی خصوصیات فیزیکی و فرآیندهای تشکیل این پدیده ها اساس علم هواشناسی است. به عبارت دیگر، هواشناسی در مقیاس جهانی، ترکیبی از مطالعات فیزیکی اتمسفر و پدیده های آنهاست و خود به دو بخش اصلی تقسیم می شود. در هواشناسی داینامیک به وسیله قوانین مکانیک و ترمودینامیک حالات اتمسفری مطالعه می شود و در هواشناسی سینوپتیک از طریق...

ادامه خواندن ←