مقالات ISI

انواع مقالات APA | مقاله مورد پژوهی

مقاله مورد پژوهی

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه APA برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. بخش اعظمی از پژوهش های انجام گرفته در علوم فنی و تجربی، دربر گیرنده ی مقاله هایی است که در آن ها، نویسنده به توصیف موضوعات نمونه ی موردی به دست آمده در طول همکاری با افراد یا سازمان ها به منظور طرح یک مسئله و ارائه ابزارها و روش هایی برای حل آن و تشریح موضوعات پژوهشی و نظری مختلف می پردازد. در این نوع مقاله ها، یک جامعه آماری هدف مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج پژوهش، صرف نظر از...

ادامه خواندن ←

انواع مقالات APA | مقاله روش شناسی

مقاله روش شناسی

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه APA برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. مقاله روش شناسی این نوع مقاله، سعی در معرفی رویکردهای روش شناسی جدید، اصلاح و بهینه سازی روش های موجود و ارائه مباحثی پیرامون رویکرد های تحلیل کمی و کیفی به پژوهش گران،  محققین و دانش پژوهان دارد. تمرکز این دسته مقاله ها بر روی روش شناسی یا رویکرد تحیلی داده ها است و مطالب حاصل از روش های تجربی صرفا به عنوان یک مثال از آن رویکرد ارائه می شود. مقاله های روش شناسی در یک سطح قابل دسترس برای تمام پژوهشگران...

ادامه خواندن ←

انواع مقالات APA | مقاله نظری

مقاله نظری

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه APA برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. در مجموع پنج نوع مقاله به شیوه نگارش APA در علوم مختلف تهیه  و به نشریات علمی پژوهشی ارسال می شود: مقاله انتقادی مقاله گزارشی مقاله نظری مقاله روش شناسی مقاله موردپژوهی هر کدام از این انواع مقاله ها دارای بخش های فرعی تری هستند که باید در مقاله گنجانده شود. مقاله نظری در این مقاله ها، نویسنده به مقاله های پژوهشی موجود مراجعه می کند تا فرضیه ای را در یکی از حوزه های مطالعاتی بسط دهد و آن را تشریح نماید....

ادامه خواندن ←

انواع مقالات APA | مقاله گزارشی

مقاله گزارشی

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه APA برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. مقاله گزارشی در اکثر رشته های علوم پرشکی و فنی، از افراد خواسته می شود پژوهش تجربی خود را تدوین، طراحی و اجرا کنند. در این صورت، ساختار نگارشی این نوع مقاله کمی پیچیده تر از ساختار مقاله های انتقادی خواهد بود. این ساختار از روش های علمی پیروی می کند و با ارائه سرنخ هایی به خواننده، مراحل انجام فرآیند پژوهش را تشریح می کند. این مراحل به ترتیب زیر ظاهر می شود: مقدمه؛طرح مسئله و بیان اهداف پژوهش روش ها؛توصیف روش...

ادامه خواندن ←

انواع مقالات APA | مقاله انتقادی

انواع مقالات APA

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه APA برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید. در مجموع پنج نوع مقاله به شیوه نگارش APA در علوم مختلف تهیه  و به نشریات علمی پژوهشی ارسال می شود: 1- مقاله انتقادی 2- مقاله گزارشی 3- مقاله نظری 4- مقاله روش شناسی 5- مقاله موردپژوهی هر کدام از این انواع مقاله ها دارای بخش های فرعی تری هستند که باید در مقاله گنجانده شود. مقاله انتقادی در این مقاله ها، موضوعاتی مورد بررسی های انتقادی قرار می گیرند که پیشتر منتشر شده اند. غالبا، پژوهش های دانشجویان و محققین در زمینه علوم انسانی در این...

ادامه خواندن ←

Pulpit rock