تاریخچه علم هیدرولوژی

تاریخچه علم هیدرولوژی

تاریخچه علم هیدرولوژی

برگرفته از کتاب مدل های هیدرولوژیکی

تاریخچه علم هیدرولوژی

هیدرولوژی به معنای خاص کلمه علم جدیدی است و شاید گفت که قدمتی بیش از ۱۰۰ سال ندارد. هرچند تاریخچه آب به زمان پیدایش زمین باز می گردد، ولی تاریخچه آشنایی انسان اولیه با آب  مسائل مربوط به آن دقیق مشخص نیست.

در دوره رنسانس و بعد از آن به تدریج مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند. مثلا در این دوره لئوناردو داوینچی سیکل هیدرولوژی را به طور صحیحی تشریح کرده و مفاهیم نسبتا دقیقی از نحوه نفوذ و حرکت آب در زیر زمین ارائه نمود.

همچنین موضوع نفوذ آِب باران در زمین و ظهور مجدد آن به صورت چشمه توسط برنارد پالیسی تشریح گردید. به عنوان مثال در این دوره پرالت توانست مقدار بارندگی، تبخیر و صعود موئینه ای را در حوضه آبخیز رودخانه سن اندازه گیری کند و یا ماریوت با اندازه گیری سرعت و سطح مقطع جریان، دبی رودخانه سن را در پاریس اندازه گیری کرد. با این اندازه گیری ها دانشمندان توانستند از مشاهده پدیده های هیدرولوژی نتایج صحیحی را استنتاج کرده و بر اساس این نتایج به برخی روابط هیدرولوژیکی پی ببرند.

بر اساس کاوش های موجود از آثار باستانی و کتیبه های به جای مانده از حدود ۵۵۰۰ سال قبل، انسان از این زمان به اهمیت آب در زندگی خود پی برده و از این زمان با توجه به اندازه گیری های انجام داده روی داغاب رودخانه ها، زمان پایین و بالا رفتن آب در آن ها، اقدام به ساخت کانال های آبیاری و بند های انحرافی نموده است.

منبع: تاریخچه علم هیدرولوژی