انواع مقالات APA | مقاله نظری

انواع مقالات APA | مقاله نظری

مقاله نظری

برگرفته از کتاب اصول و مبانی نگارش مقالات ISI

در مجموع پنج نوع مقاله به شیوه نگارش APA در علوم مختلف تهیه  و به نشریات علمی پژوهشی ارسال می شود:

  • مقاله انتقادی
  • مقاله گزارشی
  • مقاله نظری
  • مقاله روش شناسی
  • مقاله موردپژوهی

هر کدام از این انواع مقاله ها دارای بخش های فرعی تری هستند که باید در مقاله گنجانده شود.

مقاله نظری

در این مقاله ها، نویسنده به مقاله های پژوهشی موجود مراجعه می کند تا فرضیه ای را در یکی از حوزه های مطالعاتی بسط دهد و آن را تشریح نماید. مقاله های نظری و انتقادی معمولا از نظر ساختار به یکدیگر شباهت دارند.

مقاله نظری صرفا زمانی به ارائه اطلاعات تجربی می پردازد که این اطلاعات، موضوعات نظری را تحت تاثیر قرار داده باشند. در این نوع مقاله، نویسنده با پیگیریِ توسعه و پیشرفت نظری سعی می کند ساختار کلی نظریه را بهبود بخشد و یک نظریه جدید ارائه نماید. همچنین ممکن است نویسنده فرضیه های موجود را تحلیل کند، به معایب آن اشاره نماید و یا دلایل ارجحیت یک نظریه بر نظریه دیگر را بیان کند.

محتوای چیکیده مقاله نظری

مسئله و موضوع پژوهش در یک جمله

هدف، قضیه و یا ساختار سازمانی مقاله

منابع مورد استفاده

نتیجه گیری

منبع: انواع مقالات APA | مقاله نظری